Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

1 ALGEMENE BEPALINGEN

1.1 Definities

1.1.1
Abonnement: Overeenkomst op grond waarvan Uitgever periodiek Content en/of Afleveringen en/of Updates aan Afnemer verschaft;

Adressen: Door Uitgever aan Afnemer voor de uitvoering van reclameacties, mailings, etc. ter beschikking gestelde adresgegevens van derden;

Afnemer: Degene die met Uitgever (al dan niet rechtstreeks) een Overeenkomst heeft gesloten;

Content: Werken, geschriften, informatie of ander materiaal (niet zijnde Programmatuur), in welke vorm dan ook door Uitgever uitgegeven of ter beschikking gesteld;

Deelnemer: Een natuurlijk persoon die aan een Opleiding deelneemt;

Dienst(en): Werkzaamheden die Uitgever in opdracht en/of ten behoeve van Afnemer verricht, zoals onder meer het organiseren van opleidingen, cursussen, trainingen, congressen, ondersteuning ten behoeve van het organiseren van beurzen, congressen en evenementen, het voeren van onderzoek, het ter beschikking stellen van adressen, uitgezonderd het uitgeven van werken;

Opleiding: Alle door of vanwege of onder licentie van Uitgever verzorgde of georganiseerde congressen en opleidingsprogramma’s of onderdelen van opleidingsprogramma’s van een of meerdere dagdelen, trainingen hieronder begrepen, waarbij een dagdeel bestaat uit een aaneengesloten lesperiode van minimaal twee en maximaal vier uur, een korte pauze inbegrepen;

Overeenkomst: Een (schriftelijke) overeenkomst tussen Uitgever en Afnemer waarbij Uitgever zich verplicht aan Afnemer een of meer Producten of Diensten te leveren tegen betaling door Afnemer van de daarvoor geldende vergoeding;

Uitgever: MT Mediagroep B.V.

Verzending: Het door Uitgever aan Afnemer toezenden van een Product in fysieke vorm (al of niet op elektronische gegevensdrager) of via een elektronisch communicatienetwerk.

1.1.2
Wanneer in deze algemene voorwaarden sprake is van mededelingen die ‟schriftelijk‟ moeten worden gedaan, wordt daaronder mede verstaan een mededeling per telefax of per e-mail.

1.2 Toepasselijkheid

1.2.1
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Uitgever en op elke Overeenkomst.

1.3 Aanbod, bestelling en totstandkoming van de Overeenkomst

1.3.1 Alle offertes en aanbiedingen van Uitgever zijn geheel vrijblijvend, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk schriftelijk is bepaald. Uitgever behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor een door haar gedaan aanbod te herroepen. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn de offertes en aanbiedingen van Uitgever dertig dagen geldig, doch Uitgever is binnen die termijn niet aan het aanbod gebonden.

1.3.2 De Overeenkomst komt tot stand door het plaatsen of doen van een schriftelijke of mondelinge (telefonische) bestelling, inschrijving of opdracht bij Uitgever van een offerte of aanbieding van Uitgever, dan wel indien geen voorafgaande offerte of aanbieding van Uitgever heeft plaatsgevonden door aanvaarding daarvan door Uitgever. Afnemer aanvaardt door zijn schriftelijke of mondelinge bestelling, inschrijving dan wel verstrekking van de opdracht deze algemene voorwaarden.

1.3.3 De in artikel 1.3.2 genoemde aanvaarding door Uitgever kan via elk communicatiemiddel plaatsvinden. Dit geldt eveneens indien de bestelling of opdracht van Afnemer langs elektronische weg is geplaatst. Een elektronische handtekening is uitsluitend geldig indien deze voldoet aan alle vooraf door Uitgever bepaalde betrouwbaarheidsvereisten.

1.3.4 Op Uitgever rust geen enkele verplichting om Afnemer middelen ter beschikking te stellen om invoerfouten door Afnemer te kunnen opsporen of corrigeren. Tussen partijen geldt de inhoud van de opdracht of bestelling van Afnemer zoals deze door Uitgever is ontvangen, als juist. Invoerfouten en andere fouten gemaakt bij het verstrekken van de bestelling of opdracht komen voor rekening en risico van Afnemer.

1.3.5 Modelwijzigingen met betrekking tot formulieren en/of kantoorbenodigdheden evenals wijzigingen in besteleenheden worden door Uitgever voorbehouden. Bij gebruik van standaardverpakkingen geschiedt levering uitsluitend in de aangegeven eenheden of veelvouden daarvan.

1.4 Koop op afstand

1.4.1 Indien en voor zover Afnemer een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en er sprake is van een koop op afstand als bedoeld in artikel 7:46a Burgerlijk Wetboek, geldt tevens het bepaalde in dit artikel 1.4. Toepasselijkheid van artikel 7:46f, eerste lid, Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

1.4.2 Afnemer heeft, in afwijking van het bepaalde in artikel 1.9.1, 1.9.2 en 1.14, het recht om gedurende zeven werkdagen na de ontvangst van de door Uitgever geleverde zaken, de koop op afstand zonder opgave van redenen te ontbinden. Het inroepen van de ontbinding dient Afnemer te doen door middel van een schriftelijke mededeling gericht aan Uitgever, die Uitgever binnen de in de vorige zin genoemde termijn moet hebben bereikt.

1.4.3 Afnemer dient geleverde zaken in het in artikel 1.4.2 beschreven geval in een deugdelijke verpakking en voorzien van het originele verzenddocument te retourneren en dient de kosten voor het retourneren van de goederen zelf te voldoen.

1.4.4 Het bepaalde in artikel 1.4.2 geldt niet indien en voor zover de Overeenkomst betrekking heeft op:

1. de levering van Diensten;
2. zaken die tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van Afnemer;
c. zaken die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
d. zaken die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
e. zaken die snel verouderen;
f. verzegelde Programmatuur waarvan Afnemer het zegel heeft verbroken;
g. kranten en tijdschriften, waaronder ook nieuwsbrieven en snelle berichtgevingen;

1.5 Prijzen en tarieven

1.5.1 Levering van Producten en Diensten geschiedt tegen de op het moment van de totstandkoming van de Overeenkomst door Uitgever gehanteerde prijzen en tarieven.

1.5.2 Tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk met Afnemer overeengekomen of anders aangegeven zijn alle door Uitgever gehanteerde prijzen en tarieven exclusief omzetbelasting en exclusief eventuele andere van overheidswege opgelegde heffingen en exclusief administratie-, installatie-, montage-, transport- of verzendkosten. Indien de prijs is gebaseerd op de verwachte hoeveelheid te leveren Content zal achteraf de prijs definitief worden vastgesteld aan de hand van de daadwerkelijk geleverde hoeveelheid Content.

1.5.3 Uitgever behoudt zich het recht voor de prijzen en tarieven te wijzigen. Gewijzigde prijzen en tarieven gelden – behoudens andersluidende afspraak – vanaf het moment waarop deze door Uitgever worden ingevoerd.

1.5.4 In geval van een prijs- en/of tariefverhoging binnen 3 maanden na het sluiten van de Overeenkomst zal Uitgever Afnemer hiervan voor zover redelijkerwijs mogelijk tevoren op de hoogte stellen. Indien Afnemer zich niet kan verenigen met deze prijs- en/of tariefverhoging, is Afnemer gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden door middel van een schriftelijke mededeling aan Uitgever. Indien Uitgever deze mededeling niet binnen dertig dagen nadat Afnemer de kennisgeving inzake de prijs- en/of tariefverhoging heeft ontvangen, althans nadat Afnemer redelijkerwijs kennis heeft kunnen nemen van de prijs- en/of tariefverhoging, wordt Afnemer geacht akkoord te zijn gegaan met de prijs- en/of tariefverhoging.

1.5.5 Voor formulieren en kantoorbenodigdheden geldt het in artikel 1.5.2 bepaalde, tenzij de netto factuurwaarde boven een door Uitgever te bepalen bedrag ligt of anders is overeengekomen. Voor schriftelijke en telefonische bestellingen geldt een door Uitgever te bepalen minimum orderbedrag. Dit minimum orderbedrag geldt niet voor online bestellingen.

1.6 Facturering en betaling

1.6.1 Uitgever factureert een Product bij of na de Verzending of Onlineterbeschikkingstelling van het Product. Uitgever factureert Diensten bij aanvang van de Diensten, tenzij uitdrukkelijk anders met Afnemer overeengekomen. In afwijking van het voorgaande geschiedt facturering van Abonnementen conform afdeling 2 van deze algemene voorwaarden.

1.6.2 Betaling door Afnemer dient te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum op een door Uitgever aangewezen bank- en/of girorekening, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

1.6.3 Door Afnemer gedane betalingen strekken in de eerste plaats tot voldoening van alle verschuldigde rente en kosten en pas daarna tot voldoening van de oudste openstaande en opeisbare facturen, zelfs indien Afnemer vermeldt dat de betaling betrekking heeft op een latere factuur.

1.6.4 Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Uitgever is het Afnemer niet toegestaan zijn betalingsverplichting jegens Uitgever op te schorten en evenmin te verrekenen met een vordering van Afnemer op Uitgever, uit welke hoofde dan ook.

1.6.5 Uitgever heeft het recht op ieder moment vooruitbetaling, contante betaling, dan wel zekerheid voor de betaling van Afnemer te verlangen.

1.6.6 De betalingstermijn als bedoeld in artikel 1.6.2 is een fatale termijn. Bij niet tijdige betaling is Afnemer dan ook zonder ingebrekestelling in verzuim en is Uitgever gerechtigd vanaf de vervaldatum van de factuur de wettelijke handelsrente in rekening te brengen.

1.6.7 Indien Afnemer niet of niet tijdig betaalt, is Afnemer aan Uitgever naast de in artikel 1.6.6 bedoelde rente tevens buitengerechtelijke kosten verschuldigd, welke zullen worden berekend aan de hand van Aanbeveling II van het rapport Voorwerk II, onverminderd het recht van Uitgever om de werkelijk gemaakte kosten, waaronder eventuele gerechtelijke kosten, aan Afnemer in rekening te brengen, indien deze het aan de hand van Aanbeveling II van het rapport Voorwerk II berekende bedrag te boven mochten gaan.

1.6.8 In geval van niet of niet-tijdige betaling door Afnemer dan wel niet of niet behoorlijke nakoming van enige op Afnemer rustende verplichting is Uitgever gerechtigd de Overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden en verdere leveranties respectievelijk verrichting van werkzaamheden en/of diensten te staken, onverminderd het recht van Uitgever om nakoming of vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding van de Overeenkomst geleden schade van Afnemer te vorderen.

1.7 Levering en leveringstermijnen

1.7.1 Uitgever zal zo spoedig mogelijk na totstandkoming van de Overeenkomst een aanvang maken met de levering van de Producten of Diensten, indien het Product althans voorradig is en aanvang van de Diensten mogelijk is.

1.7.2 Alle door Uitgever gehanteerde leveringstermijnen zijn streeftermijnen en derhalve geen fatale termijnen.

1.7.3 Uitgever is gerechtigd de nakoming van zijn verplichtingen jegens Afnemer op te schorten, zolang Afnemer niet aan al zijn (betalings)verplichtingen uit hoofde van enige met Uitgever bestaande rechtsverhouding heeft voldaan.

1.7.4 Indien Elektronisch Product of Programmatuur wordt geleverd door Verzending is Afnemer zelf verantwoordelijk voor de installatie en implementatie daarvan aan de hand van de daarbij verstrekte instructies. Afnemer is zelf verantwoordelijk voor de keuze, de kosten en het correct functioneren van alle apparatuur en elektronische communicatienetwerken door middel waarvan Afnemer het Elektronisch Product of Programmatuur gebruikt.

1.8 Overmacht

1.8.1 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming in de uitvoering van de Overeenkomst die Uitgever of Afnemer niet kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan de schuld van Uitgever of Afnemer, noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor rekening van Uitgever of Afnemer komt.

1.8.2 In geval van tijdelijke overmacht bij Uitgever, waaronder begrepen de situatie dat een door Afnemer besteld Product niet voorradig is, is Uitgever gerechtigd de beoogde leveringstermijn te verlengen met de tijd, gedurende welke de tijdelijke overmacht voortduurt.

1.8.3 In geval van blijvende overmacht, waaronder wordt verstaan een omstandigheid waarop Uitgever of Afnemer geen invloed heeft noch redelijkerwijs kan hebben en die de levering van Producten of Diensten onmogelijk maakt, is Uitgever respectievelijk Afnemer gerechtigd de Overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden. In geval van overmacht bij Uitgever kan Afnemer geen vergoeding van door hem geleden schade van Uitgever vorderen, onverminderd het bepaalde in artikel 6:78 BW.

1.9 Klachten; retourzendingen

1.9.1 Tenzij anders is overeengekomen, dient Afnemer klachten over Producten en/of Diensten binnen tien werkdagen na Verzending of aanvang van de Onlineterbeschikkingstelling van de Producten respectievelijk na levering van de Diensten schriftelijk en met duidelijke omschrijving van de klachten aan Uitgever mee te delen. Bij gebreke van een dergelijke mededeling vervalt elke aanspraak jegens Uitgever ter zake van gebreken in geleverde Producten en Diensten.

1.9.2 Indien een klacht Producten betreft die door Verzending in fysieke vorm zijn geleverd, is Afnemer uitsluitend gerechtigd de Producten aan Uitgever retour te zenden indien het Product niet door Afnemer was besteld of Afnemer het Product met fysieke beschadiging heeft ontvangen.

1.9.3 Indien Afnemer een Product aan Uitgever retour zendt, is Afnemer verplicht het originele verzenddocument en/of originele adreslabel in een deugdelijke verpakking te retourneren en dient Afnemer bij de retourzending de reden daarvan schriftelijk mee te delen. Na ontvangst van het Product zal Uitgever, indien deze de retourzending gegrond acht, zo spoedig mogelijk alsnog het door Afnemer bestelde dan wel onbeschadigde Product leveren.

1.9.4 In afwijking van het voorgaande mogen formulieren en/of kantoorbenodigdheden door Afnemer uitsluitend aan Uitgever worden geretourneerd nadat de afdeling klantenservice van Uitgever is geïnformeerd omtrent de aard en reden van de retourzending en de voor de desbetreffende zaken verzonden factuur en Uitgever vervolgens de voorgenomen retourzending heeft goedgekeurd.

1.10 Eigendomsvoorbehoud en risico

1.10.1 Uitgever behoudt zich de eigendom van alle aan Afnemer geleverde (roerende) zaken, behorende tot enig Product, voor zolang Afnemer niet volledig heeft voldaan aan zijn (betalings-)verplichting(en) jegens Uitgever uit hoofde van enige Overeenkomst, vorderingen ter zake van een tekortschieten in de nakoming van enige Overeenkomst daaronder begrepen.

1.10.2 Afnemer verplicht zich om op eerste verzoek van Uitgever een bezitloos pandrecht te vestigen op alle in artikel 1.10.1 bedoelde zaken, voor zover het eigendomsvoorbehoud van Uitgever op deze zaken te eniger tijd mocht blijken teniet te zijn gegaan, dan wel om anderszins zekerheid ten behoeve van Uitgever te verstrekken. 1.10.3 De door Uitgever aan Afnemer geleverde of ter beschikking gestelde Producten zijn vanaf het moment van feitelijke aflevering of terbeschikkingstelling aan Afnemer volledig voor diens rekening en risico.

1.11 Intellectuele en industriële eigendomsrechten

1.11.1 Alle auteursrechten en alle eventuele overige rechten van intellectuele of industriële eigendom alsmede soortgelijke rechten, waaronder begrepen naburige rechten, databankrechten en rechten tot bescherming van knowhow en vertrouwelijke bedrijfsinformatie, ter zake van door Uitgever aan Afnemer geleverde Producten en Diensten komen uitsluitend toe aan Uitgever of aan licentiegevers van Uitgever. Afnemer erkent deze rechten en zal zich van iedere vorm van directe of indirecte inbreuk op deze rechten onthouden op straffe van verbeurte van een in zijn geheel opeisbare boete van € 2.500, = voor elke overtreding en elke week dat de overtreding voortduurt, onverminderd de Uitgever overigens ter zake toekomende rechten, waaronder het recht op nakoming en/of schadevergoeding of winstafdracht.

1.11.2 Het is Afnemer niet toegestaan (en dit geldt zo nodig in aanvulling op de rechten van Uitgever als bedoeld in artikel 1.11.1) om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Uitgever enige door Uitgever aan Afnemer geleverde Content en/of Product en/of resultaat van door Uitgever geleverde Diensten, geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen, openbaar te maken of te wijzigen of over te nemen in enig dag-, nieuws- of weekblad of tijdschrift (al of niet in digitale vorm) of in een uitzending van een radio- of televisieprogramma, een en ander tenzij in de Overeenkomst uitdrukkelijk anders is bepaald. Het bepaalde in dit artikel vormt een voorbehoud in de zin van artikel 15 lid 1 Auteurswet.

1.11.3 Geen enkele bepaling in de Overeenkomst of daaruit voortvloeiende overeenkomsten tussen Uitgever en Afnemer strekt tot gehele of gedeeltelijke overdracht aan Afnemer van rechten als bedoeld in artikel 1.11.1, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen.

1.11.4 Indien Afnemer merkt dat derden inbreuk maken op de in artikel 1.11.1 bedoelde rechten, is Afnemer verplicht dit terstond schriftelijk aan Uitgever te melden. Afnemer zal zonder schriftelijke toestemming van Uitgever op geen enkele wijze zelf in of buiten rechte tegen een dergelijke inbreuk optreden. Indien Uitgever naar aanleiding van een dergelijke melding beslist tegen een dergelijke inbreuk op te treden, zal Afnemer daaraan op kosten van Uitgever alle door Uitgever gevraagde medewerking verlenen.

1.11.5 Het is Afnemer niet toegestaan enige in of op een Product en/of aan Afnemer in het kader van geleverde Diensten door Uitgever ter beschikking gestelde documentatie of gegevensdragers voorkomende aanduiding omtrent rechten als bedoeld in artikel 1.11.1 of aanduiding van titels, merken of handelsnamen van Uitgever of derden te (doen) wijzigen of te (doen) verwijderen.

1. 12 Persoonsgegevens

1.12.1 Afnemer is ermee bekend dat (persoons)gegevens van Afnemer en tot zijn organisatie behorende personen door Uitgever worden gebruikt om Afnemer via telecommunicatie of andere middelen te informeren over Producten en Diensten. Afnemer heeft het recht bezwaar te maken tegen het verder ontvangen van deze informatie. Uitgever kan (persoons)gegevens in verband met het gebruik dat Afnemer maakt van Producten die worden geleverd door Online-terbeschikkingstelling tevens gebruiken om na te gaan of Afnemer zijn verplichtingen onder de Overeenkomst nakomt.

1.12.2 Uitgever kan, indien levering van Producten of Diensten tevens de verschaffing van persoonsgegevens omvat, aan Afnemer richtlijnen opleggen in verband met de geldende wetgeving op het gebied van persoonsgegevens. Afnemer zal deze richtlijnen steeds stipt naleven.

1.12.3 Tenzij partijen uitdrukkelijk anders overeenkomen, is Afnemer verplicht betrokkenen van wie persoonsgegevens zijn opgenomen in de door Uitgever ter beschikking gestelde adressen, in kennis te stellen van de terbeschikkingstelling door Uitgever aan Afnemer van de hen betreffende persoonsgegevens alsmede van de doelen van deze terbeschikkingstelling

1.12.4 Afnemer zal voorts alle op hem rustende verplichtingen op het gebied van privacywetgeving nakomen.

1.12.5 Afnemer vrijwaart Uitgever voor alle aanspraken van derden jegens Uitgever welke het gevolg zijn van het niet (volledig) nakomen door Afnemer van het bepaalde in dit artikel.

1.13 Aansprakelijkheid van Uitgever en vrijwaring

1.13.1 Hoewel met betrekking tot de inhoud van de door Uitgever geleverde Content, Producten en Diensten de uiterste zorg is nagestreefd, kan voor de afwezigheid van fouten of onvolledigheden daarin, of in de doorgifte daarvan, niet worden ingestaan. Uitgever, auteurs, redacteuren en andere makers van de Producten en personen die de Diensten verlenen zullen voor dergelijke fouten of onvolledigheden op geen enkele wijze aansprakelijk zijn. Uitgever aanvaardt dan ook slechts wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding voor zover dat uit dit artikel 1.13 blijkt.

1.13.2 De aanwezigheid van een gebrek met betrekking tot een Product of Dienst geeft Afnemer nimmer enig recht tot opschorting of verrekening van zijn betalingsverplichtingen jegens Uitgever.

1.13.3 De totale aansprakelijkheid van Uitgever wegens toerekenbare tekortkoming in de verplichting tot levering van enig Product of enige Dienst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal een bedrag gelijk aan de voor dat Product of die Dienst door Afnemer betaalde prijs (excl. omzetbelasting). Indien de Overeenkomst (hoofdzakelijk) een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan een jaar, wordt het hiervoor bedoelde bedrag gesteld op het totaal van de vergoedingen (excl. omzetbelasting) betaald over het aan de tekortkoming voorafgegane periode van één jaar. In geen geval zal de totale aansprakelijkheid van Uitgever meer bedragen dan € 50.000, = (vijftigduizend euro). Onder directe schade in de zin van dit artikel wordt uitsluitend verstaan:
a. de redelijke kosten die Afnemer heeft gemaakt om de prestatie van Uitgever aan de Overeenkomst te laten beantwoorden;
2. redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van dit artikel;
c. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Afnemer aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van dit artikel.

1.13.4 In afwijking van het bepaalde in artikel 1.13.3 geldt voor de navolgende Producten de navolgende regeling:
a. voor Elektronische Producten is Uitgever in geval van een gebrek in dat Product slechts gehouden, zulks ter keuze van Uitgever, tot het bepaalde in artikel C.2 (service en helpdesk) dan wel om het desbetreffende Product opnieuw te leveren dan wel de van Afnemer voor dit Product ontvangen vergoeding terug te betalen na retournering van het Product aan Uitgever. De aansprakelijkheid van Uitgever met betrekking tot en verband houdende met de Elektronische Producten is beperkt tot het nakomen van deze verplichting;
b. voor Programmatuur is Uitgever in geval van een gebrek in Programmatuur slechts gehouden tot hetgeen is bepaald in afdeling G (Programmatuur). De aansprakelijkheid van Uitgever met betrekking tot en verband houdende met de Programmatuur is beperkt tot het nakomen van deze verplichting;
c. voor de Dienst onderhoud van Programmatuur is Uitgever in geval van een gebrek in de dienstverlening slechts gehouden tot restitutie aan Afnemer van de door hem voor het onderhoud in het desbetreffende contractsjaar betaalde vergoeding. De aansprakelijkheid van Uitgever met betrekking tot en verband houdende met de Dienst onderhoud van Programmatuur is beperkt tot het nakomen van deze verplichting;
d. voor alle Producten geldt dat Uitgever, indien ten aanzien van dat Product in rechte is vastgesteld dat het aanbieden of het gebruik daarvan in strijd is met intellectuele eigendomsrechten van een derde, slechts gehouden is, zulks ter keuze van Uitgever, zich in te spannen om te zorgen, eventueel door levering van een gewijzigde versie van het Product, dat Afnemer daarvan zo min mogelijk hinder ondervindt in zijn operationele gebruik van het Product, dan wel de van Afnemer voor dit Product ontvangen vergoeding terug te betalen na retournering van het Product aan Uitgever. De aansprakelijkheid van Uitgever met betrekking daartoe en verband houdende daarmee is beperkt tot het nakomen van deze verplichting. Het bepaalde in artikel 1.13.3 is tussen partijen slechts van toepassing indien en voor zover een beroep van Uitgever op de in dit artikel 1.13.4 bedoelde regeling in rechte niet wordt gehonoreerd.

1.13.5 De totale aansprakelijkheid van Uitgever voor materiële beschadiging van goederen zal in geen geval meer bedragen dan het bedrag dat onder de verzekering van Uitgever wordt uitgekeerd vermeerderd met het ter zake van toepassing zijnde eigen risico van Uitgever per gebeurtenis.

1.13.6 Aansprakelijkheid van Uitgever voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en enige andere schade dan die bedoeld in artikel 1.13.3 en 1.13.5 is uitgesloten. De aansprakelijkheid van Uitgever voor indirecte schade bestaat wel in geval van opzet of grove schuld van Uitgever of door haar ingeschakelde derden.

1.13.7 Uitgever is voorts niet aansprakelijk voor door Afnemer dan wel enige derde geleden schade als gevolg van onjuist en/of ondeskundig gebruik door Afnemer of enige derde van door Uitgever geleverde Producten of Diensten.

1.13.8 Buiten de in artikel 1.13.3 t/m 1.13.5 genoemde gevallen is iedere aansprakelijkheid van Uitgever uitgesloten, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding wordt gebaseerd. De in artikel 1.13.3 en 1.13.5 genoemde maximumbedragen komen echter te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Uitgever of van door haar ingeschakelde derden.

1.13.9 Afnemer kan de gevolgen van een toerekenbare tekortkoming door Uitgever in de nakoming van de Overeenkomst slechts inroepen, nadat Afnemer Uitgever deugdelijk schriftelijk in gebreke heeft gesteld en Uitgever ook na het verstrijken van de daarbij gestelde redelijke termijn tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, teneinde Uitgever in staat te stellen daarop adequaat te reageren.

1.13.10 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Afnemer de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Uitgever meldt.

1.13.11 Een reeks van samenhangende schadeveroorzakende gebeurtenissen geldt voor de toepassing van dit artikel als één gebeurtenis.

1.13.12 Afnemer vrijwaart Uitgever voor alle aanspraken van derden ter zake van door Uitgever geleverde en of ter beschikking gestelde goederen of Producten of verrichte werkzaamheden en/of Diensten, tenzij rechtens vast komt te staan dat deze aanspraken een direct gevolg zijn van grove schuld of opzet van de kant van Uitgever en Afnemer bovendien aantoont dat hem ter zake geen enkel verwijt treft.

1.13.13 Uitgever is in geen geval aansprakelijk voor vergoeding van schade of voor herstel indien Afnemer geen of verminderd gebruik kan maken van een Product en dat gebruik plaatsvindt door middel van apparatuur of programmatuur van Afnemer en/of enig elektronisch communicatienetwerk, tenzij Afnemer aantoont dat zulks niet wordt veroorzaakt door de gebruikte apparatuur, programmatuur en elektronisch communicatienetwerk.

1.14 Beëindiging van de Overeenkomst

1.14.1 Uitgever heeft het recht de Overeenkomst met onmiddellijke ingang voor de toekomst door middel van een schriftelijke kennisgeving zonder (nadere) voorafgaande ingebrekestelling te beëindigen indien:
 Afnemer ondanks en na deugdelijke ingebrekestelling toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van enige op hem rustende verplichting;
 Afnemer een Product heeft gebruikt in strijd met de daarvoor geldende gebruiksrechten of gebruiksbeperkingen en/of enig intellectueel eigendomsrecht met betrekking tot dat Product heeft geschonden;
 aan Afnemer (al of niet voorlopig) surséance van betaling wordt verleend of Afnemer in staat van faillissement wordt verklaard, Afnemer een verzoek tot toepassing van een schuldsaneringsregeling indient of Afnemer onder curatele of bewind wordt gesteld;
 ten laste van Afnemer beslag wordt gelegd op diens goederen ter zake van substantiële schulden en dit beslag langer dan twee maanden wordt gehandhaafd;
 Afnemer zijn bedrijfsvoering geheel of gedeeltelijk staakt of anderszins liquideert en/of zijn bedrijfsactiviteiten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Uitgever ingrijpend wijzigt of aan een derde overdraagt.

1.14.2 In geval van beëindiging van de Overeenkomst zijn alle door Afnemer aan Uitgever verschuldigde betalingen onmiddellijk en in hun geheel opeisbaar.

1.14.3 Uitgever is wegens voornoemde beëindiging van de Overeenkomst jegens Afnemer nimmer tot enige schadevergoeding of betaling gehouden, onverminderd het recht van Uitgever op volledige schadevergoeding wegens schending door Afnemer van zijn verplichtingen als hiervoor bedoeld en onverminderd Uitgever overigens ter zake toekomende rechten.

1.14.4 Beëindiging van een Overeenkomst betreffende een Elektronisch Product of Programmatuur omvat tevens de onmiddellijke beëindiging van de gebruiksrechten daarvoor.

1.14.5 In alle gevallen van beëindiging of ontbinding van een Overeenkomst met betrekking tot een Elektronisch Product dient Afnemer alle in zijn bezit zijnde exemplaren van het Elektronisch Product en alle eventueel Uitgever aan Afnemer ter beschikking gestelde apparatuur en beveiligingsapparatuur binnen tien werkdagen na beëindiging of ontbinding aan Uitgever ter hand te stellen en alle verveelvoudigingen van het Elektronisch Product in computersystemen van Afnemer daaruit definitief te verwijderen.

1.15 Toepasselijk recht en geschillen

1.15.1 Op de Overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing met uitsluiting van het Verdrag van Wenen inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken van 11 april 1980 (Weens Koopverdrag).

1.15.2 Alle geschillen, voortvloeiend uit of samenhangend met de Overeenkomst, zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de woonplaats van Uitgever, voorzover dwingendrechtelijke bepalingen zich daartegen niet verzetten.

1.16 Diversen

1.16.1 Alle kennisgevingen in het kader van de naleving van de Overeenkomst en deze algemene voorwaarden dienen schriftelijk te worden gedaan. Om haar werking te hebben, dient de kennisgeving de ontvangende partij te hebben bereikt. De bewijslast ter zake rust op de partij die de kennisgeving verzendt.

1.16.2 Alle door Uitgever gemaakte kosten tot behoud of uitoefening van rechten jegens Afnemer uit hoofde van de Overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden, zowel in als buiten rechte, komen ten laste van Afnemer.

1.16.3 Wijzigingen en/of aanvullingen van/op de Overeenkomst en deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig, indien en voor zover deze schriftelijk zijn vastgelegd.

1.16.4 Uitgever is gerechtigd zijn rechten en/of verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen aan dochter- en/of groepsmaatschappijen als bedoeld in artikel 24a en 24b Boek 2 BW dan wel aan rechtsopvolgers, door welke overdracht Uitgever uit zijn verplichtingen jegens Afnemer zal zijn ontslagen. Afnemer is verplicht op eerste verzoek van Uitgever alle door Uitgever voor bedoelde overdracht noodzakelijk geachte medewerking te verlenen.

1.16.5 Het is Afnemer zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Uitgever niet toegestaan zijn rechten en/of verplichtingen uit een Overeenkomst aan derden over te dragen of rechten ten gunste van derden met een beperkt recht te bezwaren. Uitgever zal de hier bedoelde toestemming niet op onredelijke gronden onthouden.

2. ABONNEMENTEN

2.1 Duur en opzegging

2.1.1 Een Abonnement wordt aangegaan voor de duur van minimaal één jaar. Als ingangsdatum geldt de aanvang van de abonnementsperiode die op de desbetreffende factuur staat vermeld. Indien de factuur geen abonnementsperiode vermeldt geldt als ingangsdatum het moment van de eerste Verzending dan wel het moment van aanvang van de Online-terbeschikkingstelling. Abonnementen worden vooraf gefactureerd voor de volledige abonnementsperiode, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

2.1.2 Indien je een abonnement afneemt met een proefperiode. Ga je ermee akkoord dat na de proefperiode je abonnement of membership van start gaat met de duur van één jaar. Je hebt dan dus een betaal verplichting van één jaar. Na het eerste jaar kun je je abonnement maandelijks opzeggen. Wil je na de proefperiode niet automatisch verlengen naar een volwaardig abonnement, dien je dit per email binnen de proefperiode kenbaar te maken.

2.1.3 Abonnementen worden na afloop van de abonnementstermijn telkens stilzwijgend verlengd met een periode van twaalf maanden tenzij Afnemer het Abonnement tenminste drie maanden vóór het einde van de lopende abonnementstermijn schriftelijk heeft opgezegd. In afwijking van het voorgaande worden Abonnementen, die aangegaan zijn met Afnemers, die consument zijn, na afloop van de abonnementstermijn telkens stilzwijgend verlengd met een periode van drie maanden tenzij die Afnemer het Abonnement tenminste één maand vóór het einde van de dan lopende abonnementstermijn schriftelijk heeft opgezegd

 

3. TERBESCHIKKING STELLEN VAN ADRESSEN

3.1 Persoonsgegevens; inzagerecht Uitgever; afwijkingen

3.1.1 Op de terbeschikkingstelling van Adressen is het bepaalde in artikel 1.12 (Persoonsgegevens) integraal van toepassing.

3.1.2 Uitgever behoudt zich het recht voor de Overeenkomst pas uit te voeren, wanneer Afnemer Uitgever inzage heeft gegeven in de (aard en omvang van de) doeleinden waarvoor de Adressen door Afnemer zullen worden gebruikt.

3.1.3 Indien de in een offerte of prijslijsten genoemde aantallen Adressen gewijzigd worden of indien bij de uitvoering van de Overeenkomst afwijkingen worden geconstateerd met de offerte, is Uitgever gerechtigd, ook indien reeds een opdrachtbevestiging mocht hebben plaatsgevonden, zonder voorafgaande kennisgeving aan of toestemming van Afnemer, het gewijzigde of afwijkende in rekening te brengen tegen de daarvoor geldende tarieven en verplicht Afnemer zich tot betaling daarvan.

3.2 Telling; ontdubbeling; retouren

3.2.1 Indien op verzoek van Afnemer door Uitgever een telling wordt gemaakt van het aantal Adressen binnen enige selectie, zonder dat een Overeenkomst tot stand komt, zal Uitgever de tellingkosten conform de daarvoor geldende tarieven in rekening brengen.

3.2.2 Indien Uitgever een ontdubbelingsverslag nastuurt, is Uitgever gerechtigd het aantal geleverde Adressen op netto basis te berekenen met een minimum van 80% van het oorspronkelijk geoffreerde bedrag.

3.2.3 Alhoewel Uitgever wijzigingen in adressenbestanden zo goed mogelijk bijhoudt en verwerkt, zijn retouren niet te vermijden. Uitgever is ter zake niet aansprakelijk.

3.3 Annulering

3.3.1 Indien de Overeenkomst binnen zeven dagen voor de met Afnemer overeengekomen datum van levering van de Adressen, om welke reden dan ook, wordt geannuleerd, zal Uitgever aan Afnemer naast de inmiddels gemaakte kosten (kosten van ingeschakelde derden daaronder begrepen) tevens een annuleringsvergoeding gelijk aan 30% van het oorspronkelijk te factureren bedrag in rekening brengen.

3.3.2 Indien Afnemer met Uitgever een (kwantum)korting (al dan niet in relatie tot andere met Uitgever gesloten overeenkomsten) is overeengekomen ten opzichte van de normaliter door Uitgever gehanteerde tarieven en Afnemer de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleert, is Uitgever gerechtigd naast de in artikel 3.3.1 bedoelde annuleringsvergoeding het kortingsbedrag (ook ten aanzien van reeds uitgevoerde Overeenkomsten) alsnog aan Afnemer in rekening te brengen.

3.4 Aansprakelijkheid; gebruik van Adressen

3.4.1 Door afgifte respectievelijk verzending van de Adressen is de prestatie van Uitgever voltooid.

3.4.2 Uitgever is op geen enkele wijze aansprakelijk voor het gebruik (door Afnemer of derden) van de Adressen.

3.4.3 Afnemer garandeert dat de inhoud van het materiaal dat wordt gezonden aan de Adressen niet in strijd is met enige wettelijke bepaling en vrijwaart Uitgever ter zake volledig voor alle claims. Uitgever is gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, indien het vermoeden bestaat dat Afnemer zich niet aan het in de vorige volzin bepaalde zal houden, in welk geval Afnemer jegens Uitgever geen enkel recht op enige vergoeding heeft, onverminderd de Uitgever op grond van de wet toekomende rechten op schadevergoeding.

3.4.4 Ter beschikking gestelde Adressen mogen alleen door Afnemer en uitsluitend voor de met Uitgever overeengekomen doeleinden worden gebruikt en mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Uitgever niet op enigerlei wijze aan derden, daaronder begrepen aan Afnemer gelieerde vennootschappen of ondernemingen, ter inzage worden gegeven of ter beschikking worden gesteld. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, mag Afnemer de Adressen slechts éénmaal gebruiken.

3.4.5 Indien Afnemer de Overeenkomst sluit ten behoeve van een opdrachtgever van Afnemer, verplicht Afnemer zich het in artikel 3.4.4 bepaalde tevens aan zijn opdrachtgever op te leggen en staat Afnemer jegens Uitgever in voor de naleving door zijn opdrachtgever van het in artikel 3.4.4 bepaald3.

3.4.6 Bij overtreding van het in artikel 3.4.4 en/of 3.4.5 bepaalde verbeurt Afnemer jegens Uitgever een boete gelijk aan het tienvoudige van het factuurbedrag, onverminderd de Uitgever ter zake overigens toekomende rechten, waaronder die op nakoming en volledige schadevergoeding. Ter controle van het in artikel 3.4.4 of 3.4.5 bepaalde kan Uitgever in de Adressen controle-adressen opnemen, met dien verstande dat het aantal controle-adressen niet groter zal zijn dan 0,1% van het totaalaantal in één collectie ter beschikking te stellen Adressen.

4. OPLEIDINGEN, CURSUSSEN EN TRAININGEN

4.1 Inschrijving

4.1.1 Uitgever behoudt zich het recht voor een inschrijving als bedoeld in artikel 1.3.2 voor een Opleiding zonder opgave van redenen te weigeren.

4.1.2 Uitgever behoudt zich het recht voor in geval van onvoldoende inschrijvingen een Opleiding af te lasten dan wel opleidingsgroepen samen te voegen. Uitgever zal Afnemer in voorkomend geval daarvan tijdig op de hoogte stellen.

4.2 Tarieven en betaling

4.2.1 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen zijn de door Uitgever voor een Opleiding gehanteerde tarieven exclusief omzetbelasting en inclusief administratiekosten. Het door Afnemer aan Uitgever verschuldigde inschrijfgeld is bij vooruitbetaling verschuldigd en dient voor de aanvang van de Opleiding op de op de factuur aangegeven bankrekening van Uitgever te zijn bijgeschreven. Direct na inschrijving wordt de factuur met het daarop verschuldigde inschrijfgeld verzonden naar de Afnemer. Betaling door Afnemer dient te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum op een door Uitgever aangewezen bank- en/of girorekening, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

4.3 Annulering

4.3.1 Annulering door Afnemer van zijn deelname aan een Opleiding is uitsluitend rechtsgeldig indien deze schriftelijk geschiedt. Bij schriftelijk annuleren per post is de datum van de poststempel beslissend voor het tijdstip van annulering. Bij annulering per telefax of langs elektronische weg is het tijdstip van ontvangst van de telefax of het elektronische bericht door Uitgever beslissend voor het tijdstip van annulering.

4.3.2 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, kan Afnemer tot uiterlijk vier weken voor aanvang van een Opleiding kosteloos annuleren. In geval van annulering na vier tot twee weken voor aanvang van een Opleiding is Afnemer 25% van het inschrijfgeld (inclusief, indien van toepassing, het horeca-arrangement) verschuldigd. Bij annulering binnen twee weken voor de aanvang van een Opleiding is Afnemer het volledige inschrijfgeld (inclusief, indien van toepassing, het horeca-arrangement) verschuldigd. Indien Afnemer zich niet voor de gehele Opleiding maar voor een afzonderlijk gedeelte van de Opleiding heeft ingeschreven, dient onder aanvang van een Opleiding de aanvang van het betreffende gedeelte van de Opleiding te worden verstaan.

4.3.3 Bij verhindering of niet deelnemen aan een Opleiding door een Deelnemer zonder tijdige annulering, is Afnemer het gehele inschrijfgeld aan Uitgever verschuldigd.

4.3.4 Ingeval een Deelnemer niet in staat is een Opleiding bij te wonen, is Afnemer bevoegd een vervanger aan de Opleiding te laten deelnemen.

4.3.5 In geval een Deelnemer of diens eventuele vervanger niet bij een opleidingsbijeenkomst aanwezig is geweest, zal Uitgever het eventueel tijdens deze bijeenkomst aan de Deelnemers uitgereikte lesmateriaal aan de Deelnemer toesturen op diens verzoek, tegen vergoeding van de daarvoor door Uitgever te maken kosten.

4.4 Inhoud Opleiding

4.4.1 Het programma van een Opleiding staat beschreven in het meest recente folder- en ander voorlichtingsmateriaal van Uitgever dat op een bepaalde Opleiding betrekking heeft. Uitgever behoudt zich het recht voor wijzigingen in het Opleidingsprogramma aan te brengen. Uitgever zal de Afnemer daarvan tijdig op de hoogte stellen.

4.4.2 Alle van of namens Uitgever in het kader van een Opleiding door Afnemer verkregen informatie en (werk)materiaal is uitsluitend bedoeld voor eigen gebruik van Afnemer/Deelnemer of diens organisatie.

4.4.3 Uitgever behoudt zich het recht voor het tijdstip, locatie en plaats van de Opleidingsbijeenkomsten te wijzigen. Uitgever zal de Afnemer daarvan tijdig op de hoogte stellen. Uitgever behoudt zich voorts het recht voor aangekondigde docenten te vervangen.

4.4.4 Uitgever zal voor een adequate en deugdelijke kwaliteit van de Opleiding zorgdragen.

4.4.5 Het is Afnemer niet toegestaan op basis van de door Uitgever verzorgde Opleiding, ontwikkelde leerplannen en het daarbij te gebruiken lesmateriaal zelf ofwel in samenwerking met derden een soortgelijke opleiding te ontwikkelen of te geven zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Uitgever.